logo-smybol

Vodné dielo Gabčíkovo

Vodná elektráreň Gabčíkovo využíva hydroenergetický potenciál časti Dunaja na výrobu elektrickej energie a v dobe povodňových prietokov sa zúčastňuje na ich odvedení, pokiaľ to umožňujú spádové pomery. Spoločnosť LDanTech, s. r. o. bola v roku 2014 oslovená štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba, š. p. a následne zrealizovala rekonštrukciu dynamických ochrán horného a dolného záhlavia pre ľavú plavebnú komoru.

Vodné dielo Gabčíkovo

Vodná elektráreň Gabčíkovo využíva hydroenergetický potenciál časti Dunaja na výrobu elektrickej energie a v dobe povodňových prietokov sa zúčastňuje na ich odvedení, pokiaľ to umožňujú spádové pomery. Spoločnosť LDanTech, s. r. o. bola v roku 2014 oslovená štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba, š. p. a následne zrealizovala rekonštrukciu dynamických ochrán horného a dolného záhlavia pre ľavú plavebnú komoru.


Oprava vodného diela


Zavážací vozík šikmých hradidiel